Insinööritoimisto K. Parila Oy - asbestikartoitukset ja rakennetutkimukset
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifikaatti

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifikaatti

1.5.2018

Uutta asbestilakia säädettäessä ei ollut riittävää määrää pätevöityneitä asbesti- ja haitta-ainekartoittajia (esim. VTT:n henkilösertifikaatti), jonka katsottiin aiheuttavan pullonkaulan erilaisille remonteille, saneerauksille ja laajemmille peruskorjauksille. Tästä johtuen säädettiin valtionneuvoston asetuksessa asbestityön turvallisuudesta (798/2015) hyvin tulkinnanvaraisesti:


"7 §: Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymi-seen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista"


Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?


Kaikki henkilöt, jotka julistavat itsensä päteviksi, saavat tämän perusteella tehdä asbestikartoituksia. Henkilöllä ei tarvitse olla rakennusalan koulutusta eikä välttämättä edes kokemusta, että hän voi sanoa olevansa täysiverinen ja kokenut asbestikartoittaja. Jos ei välitä kanssaihmisten terveydestä, niin tällöin ammattitaidottomana asbestikartoittajana toiminen houkuttaa – onhan kuitenkin kyseessä pakollinen toimenpide/tutkimus, josta asiakas joutuu maksamaan. Tämä houkuttelee myös monia kartoittajia hoitamaan itse asbestimateriaalien analysoinnin, sillä tällä hetkellä laki ei säätele laboratorioiden toimintaa (tätä varten tulisi valita FINAS akkreditoitu laboratorio).


Kuinka sitten on mahdollista löytää ammattitaitoinen asbesti- ja haitta-ainekartoittaja?


Helpointa on tietenkin ottaa kartoittaja, jolla on VTT:n asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifikaatti. Uudesta asbestilain ja -asetuksen voimaan astumisesta on jo pian 2,5 vuotta, jonka vuoksi jokaisen ammattimaisesti asbesti- ja haitta-ainekartoituksia suorittavan henkilön tulisi tähdätä AHA-asiantuntijan henkilösertifiointiin.


Mitä hyötyä on sertifioinnista?


Henkilösertifiointi varmentaa, että sertifioitu henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa. Myöntämisen perusteena ovat riittävä työkokemus, valmentava koulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Voimassaolon edellytyksenä on raportointi- ja täydennyskoulutusvaatimusten täyttyminen. Sertifioinnilla ammattilainen voi osoittaa osaamisensa. Samalla esim. remontin tilaaja tai rakennusalan työnantaja varmistuu henkilön ammattitaidosta ja siitä, että ammattilainen toimii hyvän rakennustavan mukaisesti.


e-mail

+358 (0) 44 0111 591

puhelinnumero

Insinööritoimisto K. Parila Oy

Tillinkuja 5 B

02330 Espoo

Y: 2910889-1

Yhteystiedot

Luotettava Kumppani

Toimialueena koko Helsingin seutu:

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Pornainen ja Mäntsälä.